Ombyggnad och renovering

Viktigt vid ombyggnad och renovering


När det gäller ombyggnader i fastigheten vill styrelsen meddela följande.


Hyreslägenhet

En hyresgäst har inte rätt att företa någon ändring eller ombyggnad av lägenheten.


Bostadsrättslägenhet

Av föreningens stadgar (§ 15) framgår att bostadsrättshavare har rätt att företa ändring i lägenheten. föreningens stadgar


För att få göra en "väsentlig förändring" krävs dock tillstånd av styrelsen. Detta tillstånd ska, för att undvika missförstånd, vara skriftligt. Vidare krävs att denna förändring inte medför men för föreningen eller annan medlem. Med "väsentlig förändring" räknas alltid förändring som kräver bygganmälan eller bygglov. Det åligger bostadsrättshavaren att ansöka om bygglov eller att göra bygganmälan.


Förändringar (håltagning etc.) av bärande väggar, dragning av vatten- och avlopp är exempel på åtgärder som i vart fall kräver bygganmälan. Ytterligare upplysningar om detta lämnas av Stockholms Stadsbyggnadskontor.


För att styrelsen ska kunna lämna tillstånd krävs att ansökan lämnats till Stadsbyggnadskontoret och att de fattat beslut i ärendet.


Ansökan om tillstånd av styrelsen

Ansökan om tillstånd av styrelsen skall vara skriftlig och innehålla kopia av ansökan (inkl ritningar) till Stadsbyggnadskontoret samt kopia av deras beslut. Styrelsen kan dock meddela att den inte kommer att bifalla ansökningar som innefattar ingrepp i husets bärande konstruktion.


Vad gäller förändringar i lägenheten som avser "icke väsentlig förändring" räcker det att styrelsen skriftligen informeras. Detta kan enklast göras genom att beskrivning och eventuell ritning skickas till föreningens styrelse eller förvaltaren.


Värmesystemet

Vid renovering av badrum är det tillåtet att ta bort befintlig radiator för att sedan endast värma utrymmet med elektrisk golvvärme. Inga andra ingrepp i värmesystemet är tillåtna. Det är således inte tillåtet att installera vattenburen golvvärme. Det är inte heller tillåtet att på befintlig radiator byta ut termostat och/eller radiatorventil eller att installera handdukstork som värms via radiatorvattnet. Vid utbyte av befintlig radiator skall styrelsens godkännande inhämtas.


Köksfläktar

Man får inte montera en köksfläkt som genom inbyggd motor blåser luft från köket in i imkanalen. Vårt ventilationssystem bygger på att fläkten i ventilationsrummet högst upp i huset skapar ett undertryck i imkanalen som sedan drar med sig luft från varje kök. Om man därför installerar en köksfläkt med inbyggd motor som blåser in matoset i imkanalen rubbar man ventilationssystemets jämvikt och riskerar att förse grannarna med det egna matoset. En sådan installation är naturligtvis inte tillåten. De man lämpligen bör göra är att installera en kolfilterfläkt som suger in matoset och som sedan cirkulerar ut den genom kolfiltret renade luften i köket igen. En sådan fläkt har alltså ingen anslutning till imkanalen. Det går också bra att montera en kåpa utan fläkt till imkanalen. Kåpan måste då vara försedd med ett spjäll som bara öppnas vid behov. Det är alltså inte tillåtet att permanent låta imkanalen vara helt öppen eftersom det medför att man permanent påverkar de flöden som ställts in i samband med den obligatoriska ventilationskontrollen.


Markiser

Du som vill sätta upp markiser utanför dina fönster eller på balkongen ombeds ta kontakt med styrelsen för information om de regler som gäller.


Säkerhetsdörr

Du som vill byta ut din lägenhetsdörr till en sk "säkerhetsdörr" skall kontakta styrelsen för information om val av färger typ etc.


Visa hänsyn

Vid all ombyggnation gäller att man måste visa hänsyn till övriga boende i fastigheten. (Inte förorsaka "men" som det uttrycks i stadgarna.)


Ombyggnadsarbeten får utföras vardagar mellan 07.00-19.00. Det är inte tillåtet att anlita hantverkare för ombygg-nationer kvällstid eller helger. På vardagar mellan 19.00-22.00 och på dagtid under helger kan du på egen hand utföra enklare arbeten i lägenheten. Efter 22.00 får ingen typ av verksamhet förekomma.


Sätt upp anslag i trappuppgången i god tid och informera grannarna om att ombyggnation kommer att utföras och på vilka tider.


Byggavfall

Byggavfall får absolut inte slängas i vår miljöstuga eftersom den inte är dimensionerad för byggavfall. Vi har inte heller något avtal med sophämtarna om att hämta byggavfall. Respektive lägenhetsinnehavare ansvarar själv för bortforsling av byggavfall.


Bostadsrättsföreningen Alnmåttet, www.alnmattet.se, info@alnmattet.se